Карта сайта

Vīzu informācija

Vīzu informācija

Lai iesniegtu dokumentus vīzas noformēšanai uz braucienam uz Krievijas Federāciju, rekomendējam vērsties Krievijas vīzu centrā Liepāja, Kuršu ielā 10, telefona numurs +371 2484 4453; ofociālā mājaslapa http://www.vfsglobal.com/russia/latvia/.

Krievijas vīzu centrs ir izveidots, lai labākā kvalitātē varētu apkalpot ārvalstu pilsoņus, bezvalstniekus, kas vēlas saņemt vīzas ieceļošanai Krievijas Federācijā, lai paātrinātu un atvieglotu to noformēšanu, sniegt maksimāli ērtus nosacījumus pieteicējiem. Latvijas Republikas teritorijā bez Liepājas, Vīzu centri tā pat ir atvērti arī Rīgā un Daugavpilī.

Vīzu centri ir oficiāli pilnvaroti pieņemt, apstrādāt un nodot izskatīšanai dokumentus vīzas saņemšanai diplomātiskajās pārstāvniecībās un Krievijas Federācijas konsulārajās iestādēs, ieskaitot arī konsulārās nodevas, no privātpersonām un dažādiem uzņēmumiem un organizācijām (tai skaitā tūrismu firmām), kā arī izsniegt pases ar jau gatavām vīzām. Vīzu centra darbinieki sniedz kosnultācijas par vīzas anketas aizpildīšanu, nepieciešamo dokumentu komplektu vīzas saņemšanai, par vīzas saņemšanas kārtību un termiņiem utt.

Gala lēmumu par vīzas izsniegšanu vai atteikumu vīzas izsniegšanā pieņem tieši Krievijas diplomātiskajās pārstāvniecībās un konsulārajās iestadēs.

Ārvalstu pilsonim tiek saglabāta iespēja iesniegt dokumentus tieši Krievijas diplomātiskajā pārstāvniecībā vai konsulārajā iestādē gadījumā, ja viņš vēlas saņemt vīzu sev vai tuvākajiem radiniekiem (pamatojoties uz pilnvaru vai radniecību apstiprinošiem dokumentiem). Bez tam, diplomātiskās pārstāvniecības un konsulārās iestādes pieņem dokumentus vīzas saņemšanai no atrašanās valsts ārlietu ministrijas, tai skaitā arī no ārvalstu diplomātisko pārstāvniecību un konsulāro iestāžu darbiniekiem Krievijas Federācijā, kā arī oficiālo delegāciju dalībniekiem, kas dodas uz Krievijas Federāciju pamatojoties uz ielūguma no Krievijas valsts institūcijām.

Uzņēmumiem un organizācijām, tai skaitā arī tūrisma firmām un citiem uzņēmumiem- starpniekiem, kas kārto Krievijas vīzas saviem darbiniekiem un klientiem (neatkarīgi no brauciena mērķa uz Krieviju), jautājumos, kas saistīti ar Krievijas vīzu saņemšanu ir jāvēršas Vīzu centrā.

Vīzu centra fiskētā servisa iemaksa ir 25.00 €, kas pilnā apmērā ir viņu rīcībā. Servisa iemaksu nevajadzētu jaukt ar konsulāro nodevu, kas tiek pārskaitīta diplomātiskai pārstāvniecībai vai konsulārajai iestādei. Konsulāra nodeva tiek noteikta saskaņā ar normatīviem vai citiem administratīviem aktiem (piemēram, ar Nolīgumu starp Krievijas Federāciju un ES, Krievijas Federācijas valdības 2010. gada 11. novembra  lēmums nr. 889 utt.).

Ja Jums ir pretenzijas par Vīzu centra darbību Liepājā (zems apkalpošanas līmenis, garas rindas, nekorekta personāla attieksme un tml.) vai ietekumi, kas pilnveidotu tā darbību, jūs varat tos sūtīt Krievijas Ģenerālkonsulātam uz Liepu ielu 27, Liepājā, vai arī uz e-pastu GKRossii@mail.ru .

 

Krievijas vīzas noformēšanai nepieciešams iesniegt šādus dokumentus:

 

-        pieteicēja izdrukātu un personīgi parakstītu vīzas anketu, kas pirms tam aizpildīta krievu vai angļu valodā specializētajā mājaslapā http://visa.kdmid.ru. Ja pieteicējam  nav piekļuves Interneta tīklam, viņš var vērsties Krievijas vīzu centrā, kas  sniedz elektroniskās vīzas anketas aizpildīšanas pakalpojumu.

 

Nepilnīgi vai nepareizi aizpildītas anketas, kā arī anketas, kas nav aizpildītas iepriekš norādītajā veidā, netiek pieņemtas izskatīšanai.

-        derīga pase (oriģināls), kurai ir vismaz divas brīvas lappuses paredzētas vīzas ielīmēšanai. Pases derīguma termiņš nedrīkst beigties ātrāk kā sešus mēnešus pēc vīzas derīguma termiņa beigām;

-        pases kopija (lappuses kopija ar fotogrāfiju un personas datiem)- 1 gb.;

-        krāsainu fotogrāfiju (uz gaiša fona) precīzi 3,5 x 4,5 cm- 1 gb.

-        ceļojuma apdrošināšanas polise (ar apdrošinājuma summu ne mazāku par 30 000 €), kas derīga Krievijas Federācijas teritorijā un polises derīguma termiņam jāsedz viss uzturēšanās periods Krievijas Federācijā.

 

Atkarībā no vīzas veida, papildus nepieciešams iesniegt:

Darījuma vīzas:

-        ielūgums iebraukšanai Krievijas Federācijā no juridiskas personas rakstiskā veidā (oriģināls vai kopija), kas satur visus nepieciešamos ielūdzošās juridiskās personas rekvizītus (valstīm, kas ietilpst Nolīguma starp ES-KF darbības zonā), vai arī ielūgums no Krievijas Federācijas Federālā migrācijas dienesta teritoriālās apakšvienības (paraugs).

 

Tūrisma vīzas (darbības termiņš- ne vairāk par 30 diennaktīm):

-        apstirpinājums par ārvalstu tūrista uzņemšanu (oriģināls) no Krievijas tūrisma kompānijas, kas reģistrēta Krievijas Ārlietu ministrijas Konsulārajā departamentā.

 

Viesnīcas rezervācija nevar būt pamatojums tūrisma vīzas saņemšanai.

 

Privātās vīzas (darbības termiņš- ne vairāk par 90 diennaktīm):

-        privātpersonas, kas pastāvīgi dzīvo Krievijā, noformēts ielūguma oriģināls Krievijas Federācijas Federālajā migrācijas dienesta teritoriālajā apakšvienībā iebraukšanai Krievijas Federācijā.

 

Mācību vīzas (iebraukšanai, derīguma termiņš- ne vairāk par 90 diennaktīm):

-        ielūguma oriģināls iebraukšanai Krievijas Federācijā, izsniegts KF FMD iestādē.

-        sertifikāts, kas apliecina HIV infekcijas neesamību (sertefikāta prasības).

 

Darba vīzas (iebraukšanai, derīguma termiņš- līdz 90 diennaktīm):

-        ielūguma oriģināls iebraukšanai Krievijas Federācijā, izsniegts KF FMD iestādē.

-        sertifikāts, kas apliecina HIV infekcijas neesamību.

 

Tranzīta vīza (derīguma termiņš- ne vairāk par 10 diennaktīm divreizējam tranzītam):

-        braukšanas dokumenti, kas derīgi ieceļošanai Krievijas Federācijā un izceļošanai no tās un mērķavalsts vīzu.

 

Tranzīta vīza ārvalstu pilsonim, kas caur Krievijas Federāciju ceļo uz mērķavalsti ar automašīnu, tiek izsniegta uz laiku, kas nepieciešams tranzīta braucienam pa īsākomaršrutu pamatojoties uz vidējo nobraukumu, kas vienāds ar 500 km.

HumanitārāsvīzasLatvijasskolniekiemunviņuspavadošajāmpersonām, kasirESvalstupilsoņi (iebraukšanai, darbībastermiņš nevairākkā 90 diennaktis):

 

Noformēšanas kārtība

Vīzas, uzrādot telegrammas par radinieku nāvi:

Uzrādot ārsta apstiprinātu telegrammu par radinieka smagu slimību vai nāvi vīza tiek noformēta bez maksas pirmās pakāpes radiniekiem (vecāki, bērni, laulātie, māsas un brāļi, vecvecāki, mazbērni) pievienojot radniecību apliecinošus dokumentus (dzimšanas apliecība, laulības apliecība, laulības šķiršanas apliecība).

Vīzas radinieku apbedījumu  vietu apeklēšanai:

-        izziņa (apliecība) par apbedījumu, ko izsniegusi kapsētas administrācija, ciema padome, Sarkanais Krusts vai cita pilnvarota institūcija Krievijas Federācijā, un tās kopija.

 

Vīzas, jas ir nekustamais īpašums Krievijas Federācijas teritorijā (tikai īpašniekam; darbības termiņš- līdz 90 diennaktīm):

-        derīgs dokuments, kas apliecina īpašuma tiesības Krievijas Federācijas teritorijā (nekustamā īpašuma tiesību apliecība, pirkšanas-pārdošanas līgums utt.) un tā kopija. Visiem dokumentiem jābūt noformētiem un reģistrētiem attiecīgajās iestādēs (tehniskās inventerizācijas birojā, pilsētu un ciemu padomēs).

 

TARIFI

Pieņemot dokumentus, pieteicējam tiek izsniegta kvīts uz kuras tiek norādīts vīzas saņemšanas datums un laiks. Saņemot vīzu jāuzrāda šī kvīts.

 

Saskaņā ar Nolīgumu starp Krievijas Federāciju un Eiropas Savienību par  vīzas izniegšanas vienkāršošanu Krievijas Federācijas un Eiropas Savienības pilsoņiem 7. panta 2. punktu lēmuma pieņemšana par vīzas izsniegšanu var tikt pagarināts līdz 30 darba dienām.

Atteikums vīzas izsniegšanā var būt gadījumā, ja pieteicēja iebraukšana Krievijas Federācijā tiks uzskatīta par nevēlamu. Ja vīzas izsniegšanā tiek atteikts, konsulārā nodeva par vīzu atgriezta netiek, paskaidrojumi par atteikumu netiek sniegti.

Šai sakarā iesakām pieteicējiem (izņemot tos, kuriem nepieciešama tranzīta vīza) rīkoties sekojoši:

-        saņemt vīzu

-        iegādāties brauciena biļetes

 

Lai saņemtu papildus informāciju Jūs varat zvanīt pa Krievijas Ģenerālkonsulāta informatīvo tālruni Liepājā:

(+371) 63422517; pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās un piektdienās laikā no 9:00 līdz 12:30,

vai

Krievijas Vīzu centra Liepājā informatīvo tālruni:

+371 2484 4453.

Plānojot braucienus uz Krieviojas Federāciju ārvalstu pilsoņiem, kā arī bezvalstniekiem rekomendējam pārbaudīt ierobežojumu esamību iebraukšanai KF attiecībā uz viņiem Krievijas Federālā migrācijas dienesta oficiālajā mājaslapā https://гувм.мвд.рф/sadaļā «Сервисы по вопросам миграции» (http://сервисы.гувм.мвд.рф/info-service.htm?sid=3000).

 

IESAKĀM IEPAZĪTIES:

Ārvalstu pilsoņu un bezvalstnieku reģistrācija Krievijas Federācijā

NOLĪGUMS starp Krievijas Federāciju un Eiropas Savienību par vīzu izsniegšanas vienkāršošanu Krievijas Federācijas un Eiropas Savienības pilsoņiem

REKOMENDĀCIJAS par Nolīguma starp Krievijas Federāciju un Eiropas Savienību par vīzas izsniegšanas vienkāršošanu Krievijas Federācijas un Eiropas Savienības pilsoņiem piemērošanu

Nolīgums starp Krievijas Federācijas valdību un Latvijas Republikas valdību par savstarpējiem pilsoņu braucieniem